ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
    โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    หลักฐานในการสมัคร
1.ใบสมัครโรงเรียน (ที่พิมพ์ออกมาจากทาง Internet)
2.ใบ ปพ.1 หรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เข้า ม.1) หรือหนังสือ
รับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เข้า ม.4) หรือเทียบเท่า (สำเนาและฉบับจริง)
3.สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา หรือผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ (สำเนาและฉบับจริง)
4.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ
5.ใบแสดงผลสอบ O-NET
>> ประการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

>> บันทึกใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ได้ที่นี่
เข้าหน้าหลักเวบไซต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา