ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา กำหนดการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม
>> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
        - ปฐมนิเทศและอบรมทักษะชีวิต วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30 - 15.00 น.
          การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ให้เตรียมสมุดและปากกา
        - เข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2557
          วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30 น. พร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
          >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (การแต่งกาย และสัมภาระที่ต้องเตรียมไป)

>> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        - ปฐมนิเทศและอบรมทักษะชีวิต วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30 - 15.00 น.
          การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ให้เตรียมสมุดและปากกา
        - เข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2557
          วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30 น. พร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
          >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (การแต่งกาย และสัมภาระที่ต้องเตรียมไป)

>> ระเบียบการแต่งกายนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
>> ระเบียบการแต่งกายนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
>> ประกาศแจ้งคณะสีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
      - สีเหลือง ม. 1/1 , 1/5 , 1/9
      - สีชมพู ม. 1/2 , 1/6 , 1/10
      - สีเขียว ม. 1/3 , 1/7
      - สีฟ้า ม. 1/4 , 1/8
>> ประกาศแจ้งคณะสีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
      - สีเหลือง ม. 4/3 , 4/7
      - สีชมพู ม. 4/4 , 4/8
      - สีเขียว ม. 4/1 , 4/5 , 4/9
      - สีฟ้า ม. 4/2 , 4/6 , 4/10


...........................................................................................

เข้าหน้าหลักเวบไซต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
...........................................................................................