กำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
11 พฤษภาคม 2558 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เวลา 08.00 - 16.00 น.
(นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา)
13-14 พฤษภาคม 2558 เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดเนกขัมมะวิสุทธิ์
รถออกจากโรงเรียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น.
กลับถึงโรงเรียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น.
14-15 พฤษภาคม 2558 เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดเนกขัมมะวิสุทธิ์
รถออกจากโรงเรียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น.
กลับถึงโรงเรียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น.
18 พฤษภาคม 2558 วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
6 พฤษภาคม 2558 ส่งผลเรียนซ้ำ นักเรียนชั้น ม. 3 และชั้น ม. 6 รอบ เมษายน (รอบที่ 2)
8 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลเรียนซ้ำ นักเรียนชั้น ม. 3 และชั้น ม. 6 รอบ เมษายน (รอบที่ 2)
12 พฤษภาคม 2558 อนุมัติจบ รอบ เมษายน (รอบที่ 2)
18 พฤษภาคม 2558 วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
เข้าหน้าหลักเวบไซต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา